found out!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
The Nils

Nucleus

Barbara Thompson

Johnny Stage

Michael Gibbs

Ian Carr

Bryan Ferry